කොවිඞ්-19 වසංගත තත්වය නිසා බැංකු වෙත ගෙවිය යුතු ණය වාරික සඳහා ලබාදෙන සහන සම්පූර්ණයෙන් ලබා නොදී, ණය නොගෙවන කාලසීමාව සඳහා පොලී මුදල් අය කිරීමට ඇතැම් බැංකු කටයුතු කරන බව අනිද්දා වෙත අදහස් දැක්වූ කිහිපදෙනෙක් පැවසූහ. ණය සහන ලබාගැනීම සඳහා බැංකු කළමනාකරුවන් සමඟ කතාබහ කළ ඇතැම්…