අදහස් පළකිරීමේ සහ විරෝධය පෑමේ අයිතිය මර්දනය කරනවා පොලීසිය ජනතාව බියවද්දනවා සාර්ථකව කොවිඞ්-19 මඩින රටවල් මෙසේ කරන්නේ නෑ සහන සැලසීමේදී ආණ්ඩුව අසාර්ථක බවට චෝදනා තියෙනවා එයින් පීඩාවට පත්වෙන ජනතාවට මර්දනය නොකර, ඇහුම්කන් දෙන්න මර්දනය ඒකාධිපති ලක්ෂණයක් රජය නිරෝධායනයේ මුවාවෙන් රටේ ජනතාව සතු අදහස් ප‍්‍රකාශනයේ හා…