මරණ දඬුවම ලංකා දන්ඩ නීති සංග්‍රහයෙන් ඉවත් කිරිම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයකුගේ පනත් කෙටුම්පත ආන්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්තාවට අනුකූල බවට ප්‍රකාශයක් කරන්නැයි’යි ඉල්ලා මහාචාර්ය කමිනා ගුණරත්න, අගෝස්තු 7 වැනිදා හේ්‍රෂ්ටාදිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම පනත් කෙටුම්පතෙහි කිසිදු වගන්තියක් ආණ්ඩුක්‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි නොවන බවද,…