බිමල් රත්නායක – ජාතික ජන බලවේගය ඇල්පිටිය ඡන්ද ප‍්‍රතිඵලය අනුව ජවිපෙ තවමත් ඉන්නේ දුර්වල තැනක නේද? ඇල්පිටිය ඡුන්ද ප‍්‍රතිඵලය ජනාධිපතිවරණයක් එක්ක සම්බන්ධ කිරීම තර්කානුකූල නැහැ. එතැන ජවිපෙට ඡුන්ද වර්ධනයක් තියෙනවා. එහෙත් අප පිළිගන්නවා ප‍්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයේ පොදු ප‍්‍රතිඵලයේ වර්ධනයක් තිබුණාට එය ප‍්‍රමාණවත් නැති බව. වර්ධනයක්…