‘බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා විසින් ලබාදුන් වැරදි තොරතුරක් මත පදනම් වී නව ක්‍රිකට් පිටිය සඳහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සභාව විසින් ප්‍රදානයක් ලබාදීමට ඇති බව මා විසින් වැරදි ප්‍රකාශයක් කිරීම පිළිබඳව කණගාටුව පළ කරමි.’ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ට්විටර් වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලද ඉහත සටහන ගෙවුණු සතියේ නාට්‍යමය…