දැන් දිවයින පුරා ක‍්‍රියාත්මක කරන පොලිස් ඇඳිරි නීතිය නීත්‍යනුකූල නැති බවත්, ඒ නිසා ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ බව කියමින් අත්අඩංගුවට ගැනීම් කළ නොහැකි බවත් සමාජ මාධ්‍යවල අදහසක් හුවමාරු වෙයි. ඇතැම් අය ලියුම්කරුගෙන්ද පෞද්ගලිකව ඒ ගැන විමසා තිබුණි. මේ මොහොතේ මහමඟ හැසිරෙන පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගත නොහැකි…