පසුගිය මාර්තු 5 වෙනිදා පමණ වන විට 2019 දෙසැම්බරයේ ජයවර්ධන පුර සරසවියට ඇතුල්වූ කළමනාකරණ පීඨයේ සිසුන්ගේ ‘නවක වද මාස ත‍්‍රිත්වය’ නිමවී තිබුණි. නවක වද කාලය නිමවූ පසුව ඒ ඒ පීඨවල අලූත් ශිෂ්‍යයන් ජ්‍යෙෂ්ඨ උත්තමයන්ට සාදයක් පැවැත්වීම සම්ප‍්‍රදාය බව දැන ගන්නට ඇත. ඒ අනුව පසුගිය මාර්තු…