විනයගරුක, යුක්තිගරුක හා නීතිගරුක රටක් යන්න ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක ව්‍යාපෘතියේ කියවුණු තේමාවන් විය. කාර්යක්ෂමතාවයද ඊට ඈඳී තිබුණි. එම කාර්යක්ෂමතාවය කොතෙක්ද කියනවානම් අමාත්‍යවරුන්ට කිවේ ඔවුන් දිවුරුම් දී පැය කිහිපයක් ඇතුලත අමාත්‍යාංශවලට ගොස් වැඩ බාරගන්නා ලෙසය. සමහරුන් එසේ නොකළ අතර සමහරුන් එසේ කළහ. එහෙත් වැඩ…