තවමත් නූතනත්වයේ සීමාව සලකුණු කරනු ලබන්නේ ගෝලීය මුස්ලිම් සංස්ථාපිතය විසිනි. මුස්ලිම් ලෝකය එකක් ලෙස සැලකීමට විරුද්ධව විවේචන එල්ල වීමට ඉඩ තිබුණත් සෙසු ආගමික සංස්ථාපිතයන් අතර නොමැති ආගමික ඒකත්වයක් ඉස්ලාමය තුළ ඇති බව පෙනී යයි. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම ඒකීයත්වය නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ නූතනත්වය සමඟ ඇති සියුම්…