සෙනසුරු ග‍්‍රහයාගේ චන්ද්‍රයෙක් වන ටයිටන් ග‍්‍රහයා වෙත නාසා ආයතනයේ මෙහෙයුමක් දියත් කරන බව ජුනි 28 වැනිදා නිල වශයෙන් නිවේදනය කළා. ඒ මෙහෙයුම අනුව ඩ‍්‍රැගන්ෆ්ලයි යන නමෙන් යුත් යානාවක් ටයිටන් ග‍්‍රහයා වෙත රැුගෙන යනවා. ලංකාවේ ඇතැමුන්ගේ බුද්ධි මට්ටමට අනුව නම් ඉදිරියේදී නාසා ආයතනයට අපල කාලයක් උදාවෙනු…