කොලොන්නාව සේදවත්ත ප්‍රදේශයේ දෙවොල් මඩු වත්ත නම් ප්‍රදේශයෙහි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතු ඉඩම්වල අනවසරයෙන් පදිංචි වී සිටින ජනතාවට එම නිවාසවලින් ඉවත් වෙන ලෙස දන්වමින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ලිපි එවා ඇත. ජුලි 30 වන දින සහිතව එම ලිපි එම ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන අයට තැපෑලෙන් ලැබී ඇත්තේ මහමැතිවරණයෙන් දින…