පරිගණකය සඳහා අකුරු මෝස්තර නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? ඔබ ඒ සඳහා යොමුවුණේ කොහොමද කියන තැනින් අපි මේ සංවාදය පටංගම්මු… පරිගණය සඳහා අකුරු මෝස්තර නිර්මාණය කිරීමට විශේෂයෙන් හදපු මෘදුකාංග තියෙනවා. අකුරු මෝස්තර නිර්මාණ කිරීම කලාවට අයිති කාරණයක් වුණත් පරිගණකය ඇතුළෙදි ඒක තාක්‍ෂණික ප‍්‍රයෝගයක් බවට පත්වෙනවා. නමුත් ආධුනිකයෙකුට…