ගෙවුණු සතියක කාලයේදී දරාගත නොහැකි තරම් දැඩි උෂ්ණත්වයක් පැවතුණා. ඒ අතර කොළඹ නගරයේ ¥විලි ප‍්‍රමාණය වැඩි වීමත්, හුස්ම ගන්නා වාතය අපිරිසිදු වීමත් ගැන වාර්තා වුණා. මේ සියල්ල අහම්බයක් නොවෙයි. එන්න එන්නම දේශගුණික අර්බුදය අපගේ දෑස් ඉදිරිපිට වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. පරිසරය ගැන කතාකිරීම හෝ පරිසරය වෙනුවෙන්…