‘සොඳුරිය ඔයා කවුද? කොහෙන් ආ කෙනෙක්ද? දිව්‍යලෝකයෙන් ආපු දිව්‍යාංගනාවක්ද? නැත්නම් මනුස්ස කාන්තාවක්ද? මේ ලෝකෙදී නම් ඔයා තරම් ලස්සන රූපයක් තියෙන වෙන කෙල්ලෙක් මම දැකලා නැහැ. ඔයාගේ සිනිඳු පතුල් දෙක නෙළුම් මල් දෙකක් වගේ දිළිසෙනවා. ටිකෙන් ටික හීනිවෙන කෙණ්ඩා දෙක රන්මොනරුන්ගේ කරවල් වගේ පියකරුයි. රවුමට තියෙන…