අද පුවත්පතේ සංස්කාරක කාංචන දසනායක කාංචන දසනායක ‘අද’ පුවත්පතේ ආරම්භක හා වත්මන් ප‍්‍රධාන සංස්කාරකවරයාය. ‘ගෝ’ සඟරාව පිළිබඳ සංකල්පයේ හිමිකරුවා හා ආරම්භක කර්තෘවරයාය. ‘තරුණයා’ පුවත්පතේ හිටපු කර්තෘවරයාය. ‘සඳැල්ලේ’ හිටපු සංස්කාරකවරයෙකි. ලංකාදීප, අද, විජය, තරුණයා ඇතුළු විජය පුවත්පත් සමාගමට අයත් පුවත්පත් රැුසක ඔහු ලියා ඇත. තවමත් මැදිවියේ…