චමල්, ජනක බණ්ඩාර, ජොන්ස්ටන් හා එස්.එම්.ගේ විෂයන් ඒ අතර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ස්ථාපිත කර ඇති දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සහ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා කාර්ය සාධක බලකාය මගින් අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගේ හා තවත් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් පිරිසකගේ විෂයන්වලට අදාළ කටයුතු සිදුකිරීමේ බලය ලබාගෙන තිබේ. ජනවාරි 25 දිනැති අංක…