රටේ මහජන සාමය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව කැඳවීමේ ගැසට් පත්‍රය නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගත් වැදගත් පියවරක් ලෙස උත්කර්ශයට දක්වමින් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ. ‍මෙවැනි උත්කර්ශයට නැංවීම්වල අර්ථය වන්නේ මහජන සාමය සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව මීට පෙර හිටපු ජනාධිපතිවරයා කැඳවා නොතිබූ බව…