‘මම පෞද්ගලික නිගමනයකට ආවා. ඔක්කෝම කලාකරුවන් චෙස් ක‍්‍රීඩකයන් නෙවෙයි. ඒත් ඔක්කෝම චෙස් ක‍්‍රීඩකයන් කලාකරුවන්.‘ ප‍්‍රංශ චිත‍්‍ර ශිල්පී මාර්සල් ඩුෂාම්ප් එසේ කියා තියෙනවා. ප‍්‍රහාරකයන් භයානක ලෙස ළංවෙනවා. ප‍්‍රහාරකයන්ගේ ඇත් සේනාව ඒ වෙද්දීත් ආරක්ෂක සීමාව බිඳහෙලා අවසන්. රජු පසුබහින්නට සූදානම්. එහෙත් සතුරු පාබල හමුදාව ඒ වෙද්දීත් ඔහු…