ජනවාරි මාසයේදී චීනයේ සිට මෙරටට රැගෙන ආ ලාංකික සිසුන්ගේ ගුවන් ටිකට්පතක් සඳහා රුපියල් 60,000ක මුදලක් අය කරගෙන ඇති බව අනිද්දාට වාර්තා වේ. ඉන්දීයාවේ සිට මෙරටට අපේ‍්‍රල් 25 වන දින පැමිණීමට නියමිත සිසුන්ගෙන් මුදල් අයකරන බවට පුවත් පළවීමෙන් අනතුරුව ජනවාරි මස 28 හා 29 දිනවල චීනයේ…