ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කළ පුද්ගලයන්ගේ 2020 වසරේ පළමු කාර්තුවට අදාළ ලේඛනය යටතේ ඇමෙරිකානු ෆෙඩරල් රෙජිස්ටරය මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ. එහි ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කළ පුද්ගලයන් අතර ශ‍්‍රී ලංකා ජනාධිපති ගෝඨාභය නන්දසේන රාජපක්ෂගේ නමද ඇතුළත්ය. මේ ලේඛනය අනුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා…