ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ශ‍්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය ලැබුණු ආකාරය පිළිබඳව සහ ලංකාවේ පුරවැසිභාවය අහිමිව තිබියදී 2005 ජනාධිපතිවරණයේදී ඡුන්දහිමියෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම සහ එම මැතිවරණයේදී ඡුන්දය ප‍්‍රකාශ කළාද යන්න පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත. ආගමන හා විගමන පාලකවරයාගේ කාර්යාලයට ලිපියක් යොමු කරමින් අපරාධ පරීක්ෂණ…