මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම සදහා පත් කරන ලද නව අධක්‍ෂ්‍ය මණ්ඩලය ක‍්‍රියාත්මක වීම වළක්වමින් කොළඹ වානිජ මහාධිකරණය මැයි 15 වැනිදා නියෝගයක් නිකුත් කරනු ලැබීය. ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ කළමණාකර අධ්‍යක්ෂ මුදිත පීරිත් ඇතුලූ අධ්‍යක්‍ෂවරු හතර දෙනෙක් ඉදිරිපත් කල පෙත්සමක් සලකා බැලිමෙන් පසු වානිජ…