දිනය 2011 ජනවාරි මස 21 වැනි සිකුරාදාය. වෙලාව සවස තුනත් හතරත් අතර විය. එක්වරම පැමිණි විශාල ප‍්‍රමාණයේ බැකෝ යන්ත‍්‍රයක් සිය මෙහෙයුම ආරම්භ කළේය. මේ යකඩ යකාට මෙන්ම මෙහෙයුම සඳහා අණදුන් අයටද හිතක් පපුවක් තිබුණේ නැත. පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරවම ඔහු සිය මෙහෙයුමට කුරිරු දත් විලිස්සා…