කොවිඩ්-19 වෛරසයට අදාලව අප පරීක්ෂණ වර්ග ගණනාවක් ගැන මෑත කාලයේ අසන්නට ඇති. ඒවා තේරුම් ගැනීමත්, මතක තබාගැනීමත් අතිශය අසීරු බව කෙනෙකුට හැඟේවි. විවිධ පරීක්ෂණ වර්ග ඇත්තේ විවිධ හේතු නිසා. ඒවා ගැන තේරුම් ගැනීම අසීරු තරම් සංකීර්ණ කාරණාවක් නෙවෙයි. කොවිඩ්-19 වසංගතය කාලයක් සමාජයෙහි පැවතීමට ඉඩ තියෙන…