‘දෙවැනි මනාපය පාවිච්චි කළොත් කිල්ලට හසුවෙයිද?’ මැයෙන්, (ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදරාත්මක අවධානය පිණිසයි* නමැති වරහන්ගත අනුසිරස්තලය යටතේ මීට සති තුනකට කලින් මේ කොලමේ අදහස් දැක්වීමේදී ‘බූරු පිටියක චෙස් ඇදීම විකෘතියක්’ වන බව කියමින් ඒ ගැන පසුව විස්තරාත්මකව සාකච්ඡුා කරන බව මා කියා ඇත. එදා සිට…