මේවා පිළිකුල්සහගත වැඩ කොවිඞ්-19 වසංගතයෙන් සෞඛ්‍යමය, ආර්ථිකමය හා සමාජමය වශයෙන් ඇතිවිය හැකි බලපෑම අනුව වැඩිම අවදානමක් ඇති රටවල් 20ක ලැයිස්තුවක් අපේ‍්‍රල් මාසයේදී ඩීප් නොලේජ් ගෲප් ආයතනය ප‍්‍රසිද්ධ කළේය. ඒ අනුව ලෝකයේ රටවල් 150කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් අතරින් වැඩිම අවදානමක සිටින රටවල් අතර 16 වැනි ස්ථානයේ ශ‍්‍රී…