කළුතර ප‍්‍රදේශයේ නිවාස 50,000කට පමණ ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නළවලින් ලැබෙන්නේ ලූණු මිශ‍්‍ර ජලය බව පසුගිය කාලසීමාවේ මාධ්‍යවලින් වාර්තා විය. එම ප‍්‍රශ්නය වෙත ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාරගේ අවධානය යොමුවී තිබුණි. ඔහු එම ප‍්‍රශ්නය විසදන බවත්, ලූණු මිශ‍්‍ර ජලය පරිභෝජනය කරන්නට සිදුවී ඇති ජනතාවගේ ජල…