ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට කහ යනු නැතිවම බැරි කුළුබඩු අතරින් එකකි. එහෙත් ආණ්ඩුවට ඒ පිළිබඳ වගේ වගක් නැත. ලංකාවට කහ ආනයනය කරන්න දෙන්නේ නැත. ගෙන්වා ඇති කහ පවා පාරිභෝගිකයන්ට පාවිච්චියට මුදා හරින්නේ නැත. ඒ වෙනුවට ලංකාවේ වැවූ කහ වෙළඳපොලට නිකුත් කරන තුරු බලා ඉන්නට සිදුව තිබේ. දැනට…