කථිකාචාර්ය සාමිනාදන් විමල් දෙමළ ජනතාව ජනාධිපතිවරණයේදී ඡුන්දය වර්ජනය කරනු ඇතැයි කියැවෙන ප‍්‍රචාර ගැන ඔබේ අදහස මොකක්ද? ඡුන්දය දානවාට වඩා වර්ජනය කිරීම වෙනුවෙන් සංවිධානාත්මක ක‍්‍රියාකාරීත්වයක් ඕනෑ. යම් කෙනෙක්ට ඡුන්දය දාන්න කියලා ජනතාව සංවිධානය කිරීමටත් වඩා ඡුන්ද වර්ජනයක් සඳහා ජනතාව සංවිධානය කිරීම අමාරුයි. වර්ජනය කියන එක අරගල…