තමා භාවිත කරන ජංගම දූරකථනය වලංගු බලපත්‍රයක් හිමි ලියාපදිංචි  අලෙවිකරුවෙකු විසින් ගෙන්වන ලද එකක්දැයි තහවුරු කරගන්නා ලෙසත් එසේ ලියාපදිංචි කර නොමැති ජංගම දූරකථන ඔක්තෝබර් 01 දින සිට අක්‍රිය කිරීමට කටයුතු කරන බවත් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව (ටීආර්සී) අගෝස්තු 11 දින  නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසීය….