මාධ්‍ය බලය තමන් අත තිබේනම්  ඕනෑම සිදුවීමක් වචන ඒ මේ අත පෙරළමින් තමන්ට වාසිදායක ලෙස සකසාගැනීමේ හැකියාවක් ඇත. පසුගිය සතියේ උපාධිධාරීන්ට ලබාදුන් පත්වීම් ගැන ආණ්ඩුව කරමින් ඉන්නේද එලෙස වචන ඒ මේ අත පෙරළීමකි. ජනාධිපතිවරයාගේම වචන වලින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ගත් තීන්දුව විස්තර කර තිබුණේ මෙසේය….