ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසළ ඇති උද්ඝෝෂණ සඳහා වෙන් කර ඇති ස්ථානයට නොගොස් වෙනත් ස්ථානවල උද්ඝෝෂණ කරන්නේ නම් අත්අඩංගුවට ගන්නා බව උද්ඝෝෂකයන් පිරිසකට පොලීසිය තර්ජනය කර ඇත. ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය ලබා ගැනීම හේතුවෙන් අසරණභායට පත් වූ පිරිසක් පෙබරවාරි 27 වැනිදා පැවැත්වූ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල පැවැත්වූ…