කොරෝනාවෙන් ආතුරවූ නිල්ග්‍රහයාගේ අනාගතය වෙනුවෙනි. දීර්ඝ කාලයකට පසු අහසට නිවාඩුවක් ලැබී තිබේ. පොළොව හා මුහුද ද නිවාඩු පාඩුවේ ගිමන් හරියි. කුරුල්ලෝ නිදහසේ පියාඹති. ඩොල්පින් මසුන් ඇතුළු සියලූ මත්ස්‍යයෝ වරල් ගසමින් පිහිනති. මරණ වරෙන්තුව මිටින්ගෙන උපන් සත්ත්ව විශේෂ ගණනාවකට ජීවත්වීමේ සහන කාලයක් ද ප්‍රකාශයට පත්වී තිබේ….