ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය ඔබ කල්පනා කරන ආකාරයට ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී කළයුතු දේ මොකක්ද? අපි 2015 ඉඳලා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය සහ සමාජ සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් කරන්න පටන්ගත්ත වැඩපිළිවෙළ තවදුරටත් ගෙනයන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි හදාගත්ත ඉලක්කයක් තමයි දේශපාලන සංස්කෘතියේ යම්කිසි වෙනසක් කරගැනීම. ඒත් ඒක තමයි පහුගිය…