ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන ලංකාවේ සාමාන්‍ය තරුණයන් බොහෝවිට අනෙක් ජනවර්ග ප‍්‍රතික්ෂේප කරන, ගෝත‍්‍රික අදහස් දරන අය බව අපට පේනවා. අන්තර්ජාලයෙන් ලෝකයට විවෘත වෙන්නට හැකියාව ඇති යුගයක තරුණයන් මෙසේ වීම ගැන ඔබට හැෙඟන්නේ මොකක්ද? ඔබ තරුණයන් කියලා අදහස් කළ පිරිසෙහි සාමූහික හැසිරීම තරුණ විඥාන අවකාශය කියලා හඳුන්වමු….