රැකියා ගන්න අය පවා දන්නවා ලැබෙන්නේ අල්ලසක් බව ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන ආර්ථික සංවර්ධන යෝජනා බොහොමයක් රටේ සමස්ථ ආර්ථිකය ගැන සැලසුමක් ඇතිව ඉදිරිපත් කළ ඒවා නෙවෙයි. රැකියා ලබාදීමේ යෝජනාවත් රටේ පවතින ආර්ථික තත්වය ගැන පුළුල් සැලසුමක ප‍්‍රතිඵලයක් විදියට මතුව ආ එකක් නෙවෙයි. එය කෙටිකාලීන දේශපාලන අරමුණු…