සත්ත්ව ලෝකය විවිධත්වයෙන් යුතු ජෛව කාණ්ඩයකි. ආහාර ගැනීම, ආරක්ෂාව, වර්ගයා බෝකිරිම, සංචරණය, පරිසර තත්වයන්ට මුහුණ දීමේදී, දරණ ලක්ෂණ සහ හැකියාවන්, විවිධ රටාවන්ගෙන් විචිත්‍ර වුවකි. මානවයා අනෙක් සත්ත්ව කාණ්ඩ අතර විශේෂණය වීමේදී හා පරිණාමික ක්‍රියාවලියෙ දී, ඔහු සතු ලක්ෂණ සහ හැකියාවන් දියුණු කර ගැනීමට සමත්ව ඇත….