‘ඌරෝ අතර පෝර්ක්’ ඔබේ අලූත්ම නාට්‍යයේ නම, මේ නමින් පටන් ගනිමු. මම සාමාන්‍යයෙන් නාට්‍යයකට නමක් දානකොට ඒ නම හොයාගන්නේ නාට්‍යයේ අභ්‍යන්තරයෙන්මයි. ‘සංගදාසගේ චූටි කලිසම’ කියන නම අපි ගත්තෙ එහෙම. ඒක නාට්‍යයේ මුලික සිදුවීම් ධාරාවට අදාළ වුණා. ‘මං කෙළින් මිනිහෙක්‘ කියන නමත් එහෙමයි. ඒක රූපිකවත් වක‍්‍රවත්,…