අලි ඇතුන් සහ මිනිසුන් අතර වාසභූමි සඳහා ගැටුමට දිගු ඉතිහාසයක් තිබේ ජාත්‍යන්තරව මෙකී ගැටුම හඳුන්වනු ලබන්නේ මිනිස් අලි ගැටුම( human elephant conflict) යනුවෙනි . එහෙත් සිංහලෙන් අප එකී  ගැටුම හඳුන්වන්නේ අලියා මුලට දමා අලි මිනිස් ගැටුම යනුවෙනි. එහෙයින්ම අප ප්‍රශ්නය අල්ලාගෙන ඇත්තේ වැරදි කොනින් බව…