රට පුරා ඇති අලි වැටවල් සඳහා යොදා ගැනීමට දෙහි පැල සීය බැගින් ලබාදිය යුතු බවට එහි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශ‍්‍රාමික රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පිරිස් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාජිකයන්ට නියෝග කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් පැවසුවේ තමා කළ දැනුම් දීම වැරදි ආකාරයකින්…