ආචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව බලාපොරොත්තු වූ බදු ආදායමට වඩා බිලියන 400ක අඩුවක් තිබෙන බව වාර්තා කරලා තිබුණා. රජයකට බදු ආදායම මොනතරම් වැදගත්ද? අපි හැමදාම දන්න දෙයක් තමයි ලංකාවේ ආදායමයි වියදමයි අතර දිගින් දිගටම පරතරයක් තියෙන බව. එයට හේතුව අපේ ආදායම වියදමට සාපේක්ෂව අඩු…