කථිකාචාර්ය අතුල විතානවසම් ජනාධිපතිවරණයෙන් ලැබූ පරජයෙන් පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉන්නේ දැවැන්ත අර්බූදයක බව පැහැදිළිව පෙනෙන්නට ඇත. පරාජයට හේතුව ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ශ්වය වෙත ඇඟිල්ල දිගු කරද්දී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ කණ්ඩායම සජිත් ප්‍රේමදාස පිළට ඇඟිල්ල දිගු කරයි. මේ පරාජය කියවාගැනීමත්,…