නව අභ්‍යවකාශ තරගය මේ වෙද්දී ලොව පුරා කතාබහට ලක්වෙන මාතෘකාවක්. එහෙත් අපි ඒ ගැන උනන්දු වෙන්න ඕනෑ ඇයි? අද හෝ හෙට ඔය කියන දේවල් සිදුවේවිද? එහෙත් දැන් අභ්‍යවකාශය සටන වේගයෙන් තියුණු වෙන්නට පටන්ගනිද්දී, අපට ඒ ගැන කතානොකර ඉන්න බැහැ. මේ වෙද්දී ඉංජිනේරුවන් අභ්‍යවකාශයේ ජනාවාසවලට සැලසුම්…