ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවේදී රජය හා හාම්පුතුන් සමඟ වූ එකඟතාව අනුව අවම වශයෙන් සීයට 75ක වැටුපක් ලැබීමේ හැකියාව පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට ලැබෙන බව නිදහස් වෙළඳ කලාප සහ පොදු සේවා සේවක සමිතියේ සමලේකම් ඇන්ටන් මාකස් පැවසීය.

මැයි 11 වැනිදා පැවති එම උපදේශක සභා රැ ස්වීමේදී රජයේ මාර්ගෝපදේශ අනුව සියලූම සේවකයන් මාරුවෙන් මාරුවට සේවයට කැඳවිය යුතු බව එකඟ වූ බවත්, වැඩකරන කාලයේදී සීයට සීයක වැටුපකුත් වැඩ රහිත කාලයේදී වැටුපෙන් සීයට 50ක ප‍්‍රමාණයක් හෝ රුපියල් 14,500 යන දෙකෙන් වැඩි මුදල ගෙවිය යුතුය යන එකඟතාව අනුව වැටුපෙන් සීයට 75ක් ලබාගත හැකි බවත් ඇන්ටන් මාකස් මහතා පැහැදිලි කළේය.

රුපියල් 14500 යන්න රුපියල් 20,000ක් ලෙස වෘත්තීය සමිති ඉල්ලූ බවත් එහෙත් හාම්පුතුන්ගේ සංගමය රුපියල් 10,000න් පටන්ගෙන එම මුදලට එකඟවූ බවත් ඇන්ටන් මාකස් මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එම එකඟතා ඇතිවූයේ මැයි හා ජුනි මාසවලට බවද ඉදිරි මාසවල වැටුප් පිළිබඳව නැවත රැස්වී තීරණය කළ යුතු බවද, ඒ අනුව කිසිදු සේවකයෙකුගේ සේවය අවසන් කළ නොහැකි බවද ඇන්ටන් මාකස් මහතා අවධාරණය කළේය.x