■ ඉඳුවර බණ්ඩාර

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීම පාලනය කිරීම හා පිටවීම විධිමත් කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන නොමනා තැනැත්තන් රටින් ඉවත් කිරීම, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීම, ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීම, ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සඳහා විදේශ ගමන් බලපත් නිකුත් කිරීම හා විදේශකයන් සඳහා වීසා බලපත් නිකුත් කිරීම ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරයට අයත්ය.
ඒ අනුව 2019 වර්ෂයේදී ගමන් බලපත් 571373ක් නිකුත් කර තිබූ අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික 314ක්, රාජකාරි 1585ක්, සියලු රටවල් 545883ක්, මැද පෙරදිග 3916ක්, හදිසි සහතික 19674ක් හා හඳුනාගැනීමේ සහතික 01ක් වශයෙන් ඒවා නිකුත් කර තිබුණි
එමෙන්ම එම වර්ෂයේදී ගමන් බලපත්‍රධාරීන්ගේ ඉල්ලීම අනුව ගමන් බලපත්‍ර 45504ක් සංශෝධනයට ලක්කර තිබුණි. තවද එම වර්ෂයේදී විදේශ දූත මණ්ඩල කාර්යාල මගින් ලැබුණු ඉල්ලීම් අනුව විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ගමන් බලපත් 45094ක් නිකුත් කර තිබුණි.
එම වර්ෂයේදී විද්‍යුත් මාර්ගයෙන් සිදුකරන ඉල්ලීම් සඳහා සංචරණ වීසා අනුමැතිය ලබාදීම් 1533386ක්ද, වාස වීසා හෙවත් වාසය කිරීම සඳහා වීසා නිකුත් කිරීම් 22600ක්ද, වාසය කිරීමේ වීසා දීර්ඝ කිරීම් 34596ක්ද, සංචාරක, ව්‍යාපාරික හා බහුවාර පිවිසුම් සඳහා කෙටි කාලීන වීසා දීර්ඝ කිරීම් 61031ක්ද, සාර්ක් වීසා නිකුත් කිරීම් 619ක්ද, ශ්‍රී ලාංකිකයන් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම හේතුවෙන් වීසා අවශ්‍යතාවෙන් මුදා හැරීම් 1488ක්ද සිදුකර තිබුණි.
2019 වර්ෂයේදී විදේශිකයින් 1965ක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට ලක්කර ඇති අතර ඉන් 898ක් රටින් පිටකර ඇත.
එමෙන්ම පුරවැසි පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය නැවත ලබා ගැනීම් 4791ක් සිදුවී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය රඳවා තබා ගැනීම් 4356ක් සිදුවී ඇත. තවද පුරවැසි පනත යටතේ එම වර්ෂයේදී සහතික පත් 20767ක් නිකුත් කර ඇත.
ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීමේ හා පිටවීමේ අනුමත තොටුපළ වශයෙන් කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ, මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ, රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ, කොග්ගල ගුවන් තොටුපළ, යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ, කොළඹ වරාය, ගාල්ල වරාය, රුහුණු මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය, ත්‍රිකුණාමල වරාය, තලේමන්නාරම් ජැටිය, නොරොච්චෝලේ වරාය හා ඔලුවිල් වරාය යන ගුවන් තොටුපළ හා වරාය නම්කර ඇත.
2019 වර්ෂයේදී කටුනායක ගුවන් තොටුපළින් රටට පැමිණ ඇති පිරිස 3,392,073ක් වන අතර පිටවී ඇති පිරිස 3,446,467ක වේ. හම්බන්තොට වරායෙන් 2098ක් පැමිණ ඇති අතර පිටවී ඇති සංඛ්‍යාව 1688කි. මත්තල ගුවන් තොටුපළෙන් 149ක් පැමිණ ඇති අතර පිටත්වී ඇති සංඛ්‍යාව 237කි. කොළඹ වරායෙන් 80,570ක් පැමිණ ඇති අතර පිටත්වී ඇති සංඛ්‍යාව 81,587කි. ගාල්ල වරායෙන් පැමිණ ඇති සංඛ්‍යාව 17,731ක් වන අතර පිටවී ඇති සංඛ්‍යාව 14,131කි. නොරොච්චෝලේ වරායෙන් පැමිණ ඇති සංඛ්‍යාව 178ක් වන අතර පිටවී ඇති සංඛ්‍යාව 180කි. ත්‍රිකුණාමල වරායෙන් පැමිණ ඇති සංඛ්‍යාව 3830ක් වන අතර පිටවී ඇති සංඛ්‍යාව 3029කි. රත්මලාන ගුවන් තොටුපළෙන් පැමිණ ඇති සංඛ්‍යාව 121ක් වන අතර පිටවී ඇති සංඛ්‍යාව 125කි. තලේමන්නාරම ජැටියෙන් කිසිවකු පැමිණ හෝ පිටත්වී නැති අතර යාපනය ගුවන් තොටුපළෙන් 825ක් පැමිණ ඇති අතර පිටත්වී ඇති සංඛ්‍යාව 936කි.
(පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ 2019 වාර්ෂික වාර්තාව ඇසුරිනි)■