ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ආරක්ෂක අංශය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේනතුවේ හා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය යන ආයතනවල ආයතනික කටයුතු, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, සුබසාධන කටයුතු සැපයුම් හා සේවා කටයුතු, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක කටයුතු, විදේශ තානාපති කාර්යාල සඳහා ආරක්ෂක පරිවාර නිලධාරින් පත්කිරීම ආදී කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබන අතර පහත දැක්වෙන්නේ එම කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ 2019 කාර්ය සාධන වාර්තාවේ තොරතුරුය.
2019 වර්ෂය තුළදී යුද හමුදාවේ 403 දෙනෙකුට, නාවික හමුදාවේ 180 දෙනෙකුට හා ගුවන් හමුදාවේ 45 දෙනෙකුට වශයෙන් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ 728 දෙනෙකුට පෞද්ගලික නිවාඩු ලබාදී ඇත. එමෙන්ම යුද හමුදාවේ 142කට, නාවික හමුදාවේ 180 කට හා ගුවන් හමුදාවේ 45 දෙනෙකුට වශයෙන් 326 දෙනෙකුට රාජකාරි නිවාඩු ලබාදී ඇත.
තීරු බදු අනුග්‍රහය යටතේ වාහන බලපත් නිකුත් කිරීම් 640ක් 2019 වර්ෂයේදී සිදුවී ඇති අතර ඒ යුද හමුදාවේ 277කට, ගුවන් හමුදාවේ 87කට, නාවික හමුදාවේ 87කට, සිවිල් නිලධාරින් 37කට, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ 106 දෙනෙකුට හා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ 46 දෙනෙකුටය.
විදේශ දූත මණ්ඩලවල පැවති තනතුරු සඳහා ආරක්ෂක පරිවාරක නිලධාරින් නැවත පත්කිරීම් 04ක් 2019 වර්ෂයේදී සිදුවී ඇත. ඒ 2019.05.12 සිට 2021.05.11 දක්වා ඇමරිකාවට, 2019.05.07 සිට 2021.05.06 දක්වා රුසියාවට, 2019.09.18 සිට 2021.09.17 දක්වා ඉන්දියාවට, 2019.05.02 සිට 2021.05.01 දක්වා පාකිස්ථානයට හා 2019.09.01 සිට 2021.09.01 දක්වා ඕස්ටේ්‍රලියාවට වශයෙන්ය.
ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් සාම සාධක රාජකාරියේ යෙදවීම් 07ක් එම වර්ෂයේදී සිකුකර ඇත. ඒ ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නුවර පිහිටි එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලයට යුද හමුදාවේ 03ක්, ලෙබනනය සඳහා 149ක්, අබෙයි සඳහා 06 දෙනෙක්, දකුණු සුඩානය සඳහා යුද හමුදාවේ 71ක් හා ගුවන් හමුදාවේ 102ක් වශයෙන් 173ක්, මධ්‍යම අප්‍රිකාවට යුද හමුදාවේ 07ක් හා ගුවන් හමුදාවේ 109ක් වශයෙන් 116ක්, මාලි රාජ්‍යයට යුද හමුදාවේ 203ක් සහ බටහිර සහරාවට යුද හමුදාවේ 04ක් වශයෙන්ය.
එමෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් 03ක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහභාගි වී ඇති අතර ඒ දකුනු සුඩානය සඳහා යුද හමුදාව හා ගුවන් හමුදාව වශයෙන් සහ මාලි හා ලෙබනන් සඳහා යුද හමුදාව වශයෙන්ය.
එමෙන්ද මෙම සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් නිෂ්කාශන වාර්තා ලබාදීමට එම කොමිසම , ශ්‍රී ලංකා රජය හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය එකඟතාවකට එළැඹී ඇත. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා දෙවන අදියර රෝහල දකුණු සුඩානය 62, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ගුවන්කරණ බලඇනිය , දකුණු සුඩානය 104, ශ්‍රී ලංකි ගුවන් හමුදා ගුවන්කරණ බලඇණිය , මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය 110, ශ්‍රී ලංකා හමුදා සංග්‍රාමික ප්‍රවාහන සැසිය, මාලි 208, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නිලධාරින්, මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය 02, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ලෙබනන් මූලස්ථාන ආරක්ෂක කණ්ඩායම 111 හා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තනි නිලධාරින් , මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය 03ක් වශයෙන් එම නිෂ්කාශන වාර්තාවන් ලබාදී ඇත.
තවද එම වර්ෂයේදී විදේශ රාජ්‍යයන්ගෙන් පුහුණු පාඨමාලා 694ක් ලැබී ඇති අතර ඒ යුද හමුදාව සඳහා 341ක්, නාවික හමුදාව සඳහා 154ක් හා ගුවන් හමුදාව සඳහා 199ක් වශයෙනි. ඒ ඉන්දියාවෙන් 344ක්, පාකිස්තානයෙන් 185ක්, බංගලාදේශයෙන් 74ක්, නේපාලයෙන් 02ක්, මැලේසියාවෙන් 03ක් හා චීනයෙන් 86ක්ි වශයෙනි.
එමෙන්ම එම වර්ෂයේදී ජාතික ආරක්ෂක පාඨමාලා 20ක් විදේශ රටවලින් ලැබී ඇති අතර යුද හමුදාවට 13ක්, නාවික හමුදාවට 04ක් හා ගුවන් හමුදාවට 03ක් වශයෙන් ඒවා බෙදී ගොස් ඇත. ඒවා ලබාදී ඇත්තේ ඉන්දියාව 02, පාකිස්තානය 05, බංගලාදේශය 03, චීනය 08 හා ඉන්දුනීසියාව 02 වශයෙන්ය.
එමෙන්ම මාණ්ඩලික පාඨමාලා 19ක් ලැබී ඇති අතර යුද හමුදාවට 09ක්, නාවික හමුදාවට 07ක් හා ගුවන් හමුදාවට 03ක් වශයෙන් ඒවා බෙදී ගොස් ඇත. ඒවා ලැබී ඇත්තේ පාකිස්තානයෙන් 07, බංගලාදේශයෙන් 06, නේපාලයෙන් 01, ඉන්දුනීසියාවෙන් 02, මැලේසියාවෙන් 02 හා ඉන්දියාවෙන් 01 වශයෙන්ය.
එමෙන්ම ලැයිස්තුගත නොවන පාඨමාලා 314ක්ද එම වර්ෂයේදී ලැබී ඇති අතර ඒවා ලැබී ඇත්තේ යුද හමුදාවට 111ක්, නාවික හමුදාවට 107ක් හා ගුවන් හමුදාවට 79ක් හා වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට 17ක් වශයෙන්ය.
එමෙන්ම සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු හා සංචාර 309ක්ද ලැබී ඇති අතර ඉන් යුද හමුදාවට 107ක්, නාවික හමුදාවට 135ක්, ගුවන් හමුදාවට 60ක් හා වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේනතුවට 07ක් ලැබී ඇත.■