ප්‍රමාද වී ඇති   නඩු කටයුතු කඩිනම්  විභාග කරන ලෙස ඉල්ලා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රදවා ඇති  20 කට අධික රැදවියන් පිරිසක් බන්ධනාගාර වහලය මග නැග උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.  

ඊට සමගාමීව සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරකීමේ සංවිධානය විසින් වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් ද පවත්වනු ලැබීය.

සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරකීමේ සංවිධානයේ සභාපති නීතීඥ සේනක පෙරේරාගෙන් ඔවුන්ගේ උද්ඝෝෂණය පිලිබඳව ඇසු විට  “අනිද්දාට” පැවසුවේ බන්ධනාගාරයේ රදවා ඇති රැදවියන්ගේ නඩු කටයුතු කඩිනමින් විභාගයට නොගන්නා බැවින් ඔවුන්ට නිකරුනේ බන්ධනාගාරයේ රැදී සිටීමට සිදුවන බවත් , රැදවියන්ට හට හේතුවක් නොමැතිව පහර දීම් සිදු කරන බවත් රැදවියන් හට ආහාර පහසුකම් නොමැති බවත්ය.

තවද එම  උද්ඝෝෂණයට සහභාගි වී සිටි රැදවියන්ගේ ඥාතීන් පිරිසක් “අනිද්දාට” සමඟ පැවසුවේ අදාල රැදවියන්ට ලබා දුන් ඇදුම් හා යට ඇදුම් ප්‍රමාණය ඇදුම් දෙකකට හා යට ඇදුම්  දෙකකට පමණක් සීමා කර ඇති බවය.