හෙට රට අරිනවාලූ ඒත් තවම ගැසට් එක නෑ

– ජන ජීවිතය යථාතත්වයට පත්වෙන බව කීවත්, පොදු ප්‍රවාහනය නෑ – අහිමිවෙන වෙනත් සේවාවන් තිබෙනවාද? – ජන ජීවිතය යථාතත්වයට පත්කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම කළ යුත්තේ කුමක්ද? – ඇත්තටම ආණ්ඩුවේ සැලසුම කුමක්ද? මේ සටහන ලියන්නේ මැයි 10 වැනිදා දහවලේය.  ඒ අනුව ආණ්ඩුවේ වචනවලට අනුව ‘ජන ජීවිතය යථාතත්වයට … Continue reading හෙට රට අරිනවාලූ ඒත් තවම ගැසට් එක නෑ