එක් එක් ක්‍රීඩාවේ ජාත්‍යන්තර සංසද සඳහා ක්‍රීඩා පරිපාලකයන් වශයෙන් සහභාගිවූවන්ට ජාතික ක්‍රීඩා සංගම්හි නිලතලවලට තරඟ කිරීමේ අවස්ථාව ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ ලබාදී ඇත. එම අවසරය ඔහු ලබාදී ඇත්තේ ක්‍රීඩා පනත යටතේ පෙබරවාරි 19 වැනිදා නිකුත් කරන ගැසට් පත්‍රයක් මගින් නියෝග නිකුත් කරමින්ය.
මීට පෙර එම නියෝගවල සඳහන් වූයේ ඒ ඒ ක්‍රීඩාවේ ජාතික මට්ටම ක්‍රීඩා කර ඇති අයට ජාතික ක්‍රීඩා සංගම්වල තනතුරුවලට ඉදිරිපත් විය හැකි බවයි. එම කොන්දේසිය අදාළ නොවුණේ භාණ්ඩාගාරික තනතුර සඳහා පමණය. ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා නොකළ පුද්ගලයින් ක්‍රීඩා සංගම් නිලවරණවලට තරඟ කළේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ නිර්දේශ මතය. මෙම අලුත් නියෝගය හේතුවෙන් ක්‍රීඩා පරිපාලනයට සම්බන්ධවී සිටි හිටපු ක්‍රීඩකයන් නොවන අයට ක්‍රීඩා සංගම් නිලවරණවලට ඉදිරිපත්වීමේ හැකියාව ලැබේ.■