මැතිවරණ සමයක යුද හමුදා සාමාජිකයන්ට උසස්වීම් පිරිනැමීම මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති උපදෙස් අනුව නීති විරෝධීය යන්න පිළිබඳව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාගේ අවධානයට යොමු කිරීමට නියමිතය.

මැයි 21 දින සවස මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා සමඟ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේදී මෙම හමුදා උසස් කිරීම් පිළිබඳ කාරණය මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන අවධානයට යොමු කිරීමට නියමිතය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානයක ප්‍රධානියෙකු පැවසුවේ මැතිවරණ සමයක ලබාදෙන උසස් කිරීමක් යම් දේශපාලන පක්ෂයක ජයග්‍රහණය සඳහා පිරිනමන අල්ලසක් ලෙසද සැලකිය හැකි බවයි.

යුද ජයග්‍රහණ සැමරුම් දිනයට සමගාමීව යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් 177කට හා සෙසු නිලයන් 14,617කට යුද හමුදාපතිවරයාගේ නිර්දේශය මත ජනාධිපතිවරයා උසස්වීම් ලබාදෙනු ලැබීය.